รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีประกาศรับสมัครหรือเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม ถึง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

นั้นบัดนี้การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น เพื่อดำเนินการตามกระบวนการสรรหาต่อไปโดยรายชื่อดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวกร อ่างทอง

ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศนำส่งเอกสารกรอบแนวคิดวิสัยทัศน์การนำพาคณะไปสู่เป้าหมายและกลยุทธ์ / วิธีการ ในการรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2561-2564 เพื่อประกอบการนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวน 40 ชุด (โดยนำใส่ซองอย่างละ 1 ชุด) ทุกซองปิดผนึกเซ็นชื่อกำกับและประทับตรา “ลับ” ถึงประธานคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ยื่นเอกสารหลักฐานด้วยตนเองต่อเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องฝ่ายออกแบบฯ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ในการนี้ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนำเสนอวิสัยทัศน์การนำพาคณะไปสู่เป้าหมายและกลยุทธ์ / วิธีการ ในการรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาพ.ศ. 2561 -2564 ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาเป็นเวลา 15 นาทีและตอบข้อซักถาม ต่อคณะกรรมการสรรหาด้วยตนเอง ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 โดยให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศผลการสรรหาจัดส่งเอกสารที่จะนำเสนอ Power Point จำนวน 40 ชุด (ไม่เกิน 20 หน้า) พร้อมไฟล์ด้วยตนเองต่อเลขานุการคณะกรรมการสรรหาเวลา 9.00 – 9.30 น. ซึ่งจะเริ่มนำเสนอตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณห้องประชุม 1 ชั้น 1 สถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
443.6 KiB
275 Downloads
Details

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
443.6 KiB
275 Downloads
Details