โครงการภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี

โครงการภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี

กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ดำเนิน โครงการภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี จำนวน 60 ชั่วโมง ซึ่งกำหนดจัดโครงการในวันเสาร์และวันอาทิตย์ เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 – 25 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวัตถุประสงค์ของโครงการฯ มีดังนี้

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพด้านภาษา และทักษะการสื่อสารในระดับสากล
2. เพื่อวัดความสามารถของนักศึกษาว่าสามารถใช้ภาษาอังกฤษในสภาพแวดล้อมการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด
3. นักศึกษาสามารถนำผลสอบ TOEIC ไปสมัครเพื่อศึกษาต่อในคณะที่จบการศึกษา หรือเพื่อทำงานกับหน่วยงานหรือองค์กรนานาชาติได้
4. นักศึกษาสามารถนำผลสอบ TOEIC ไปสมัครงานกับองค์กรที่ต้องการทราบความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนการสมัคงาน หรือเลื่อนตำแหน่ง หรือปรับเงินเดือน อาทิ Air Hostess, Technical Employees In International Business, Commerce And Industry

 

ติดต่อสอบถาม : กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2549 4430

แสดงความคิดเห็น