โครงการอบรม เทคนิคการใช้ Microsoft Excel สำหรับงานบัญชี

เทคนิคการใช้ Microsoft Excel

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรม เทคนิคการใช้ Microsoft Excel สำหรับงานบัญชี จำนวน 40 คน ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง BA4603 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ ที่เกี่ยวกับเทคนิคการใช้ Microsoft Excel สำหรับงานบัญชี

Excel For Accounting การใช้ Excel สำหรับงานบัญชี
– เรียนรู้ Function ที่จำเป็นสำหรับงานบัญชี
– การวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีด้วย Pivot-Tables
– การรักษาความปลอดภัยของไฟล์
– สร้างความชำนาญในการใช้โปรแกรม Excel เพื่อการปฏิบัติงานบัญชีได้ง่าย สะดวก รวดเร็วยิ่วขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการอบรม 2,500 บาท/ท่าน

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ความเป็นเลิศ SMEs คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี โทรศัพท์ 02-5493239 หรือ 096-8934546