ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระบบโควตา/สอบตรง และระบบ TCAS

ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระบบโควตา/สอบตรง และระบบ TCAS

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ที่มุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีทักษะความชำนาญด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี เสริมสร้างทุนมนุษย์ให้มีมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศไทยและระดับสากล รวมทั้งมีมโนธรรม รู้คิด รู้ทำ รู้ผิดชอบชั่วดี มีทักษะความคิดเชิงบวกและทักษะทางสังคม (Soft Skills) ดำเนินการจัดการเรียนการสอน 10 คณะ และ 1 วิทยาลัย ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีกระบวนการและกลยุทธ์ ในการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีคุณภาพและมีคุณสมบัติ ความรู้ความเหมาะสมกับสาขาวิชา ได้มีโอกาสเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งมีวิธีการรับ เข้าคือ 1. ระบบโควตาและระบบสอบตรง สำหรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  2. ระบบ TCAS สำหรับคุณวุฒิระดับมัธนมศึกษาปีที่ 6

เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาระบบการเรียนการสอน และการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบโควตา/สอบตรง และระบบ TCAS เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้จัด ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้องประชุมวชิรนาวา (901) ชั้น 9 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยฯ ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่

การลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ  MOU

จาก ห้องประชุมเมธาวี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็น
ห้องประชุมวชิรนาวา (901) ชั้น 9 อาคาร 4
คณะบริหารธุรกิจ