รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หลักสูตรระดับปริญญาโท
– หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ Master of Fine Arts Phogram in Visual Arts and Design ศล.ม. (ทัศนศิลป์และการออกแบบ)
M.F.A. (Visual Arts and Design) จำนวนหน่วยกิจที่เรียนตลอดหลักสูตร 40 หน่วยกิต

– ปรัชญาหลักสูตร
พัฒนาองค์ความรู้การสร้างสรรค์ งานวิจัย ด้านทัศนศิลป์ และการออกแบบ บนพื้นฐานความเป็นไทย

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านทัศนศิลป์ ได้แก่ ศิลปะไทย จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และด้านการออกแบบได้แก่ ออกแบบผลิตภัณฑ์ นิเทศศิลป์ หัตกรรม ตกแต่งภายใน ศิลปประยุกต์ หรือปริญญาตรีอื่นในสาขาที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น การพัฒนาผลิตภัณภูมิปัญญาไทย สถาปัตยกรรม ศิลปศึกษา โดยอยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ

เปิดสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (รับสมัครจำนวน 15 คน)
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 41,000 บาท / 1 ภาคเรียน

เข้าสู่ระบบสมัคร