โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

        โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ

เนื่องด้วยอดีตที่ผ่านมา ประเทศไทยได้พัฒนาระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษามีความรู้ในด้านวิชาการที่ดีมีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  โดยสถานศึกษาสามารถนำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่พัฒนาขึ้น  ไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ และจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยได้ในที่สุด

 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดทำ โครงการการพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ  โดยใช้รูปแบบความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ สมาคมวิชาชีพ โดยมีสมาคมวิชาชีพเข้าร่วมโครงการประกอบด้วย สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และสมาคมขนส่งสินค้าเร่งด่วนไทย

 

ในการพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ ในครั้งนี้มี 3 สายงาน คือ จัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ  จัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ  และจัดการขนย้ายสินค้า ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ 7 ชั้น เพื่อเป็นกรอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ครอบคลุมจำนวน 8 อาชีพ ได้แก่ อาชีพผู้ปฏิบัติการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ  อาชีพผู้ปฏิบัติการพิธีการศุลกากรสินค้าเร่งด่วน  อาชีพผู้บริหารธุรกิจจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ  อาชีพผู้ปฏิบัติงานขับรถส่งพัสดุและสิ่งของด่วน  อาชีพผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ  อาชีพผู้บริหารการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ  อาชีพผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า อาชีพผู้บริหารงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า

 

การกำหนดระดับสมรรถนะของบุคคลในการประกอบอาชีพอีกทั้งยังรับรอง ทักษะและความเชี่ยวชาญ ของบุคคลด้วยการสร้างมาตรฐานในการวัดสมรรถนะเพื่อที่จะรับรอง “คุณวุฒิวิชาชีพ” ซึ่งหมายความว่าการรับรองความรู้ความสามารถและทักษะของบุคคลในการทำงานตาม มาตรฐานอาชีพนั้น โดยคุณวุฒิวิชาชีพนี้จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกำลังคนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นผู้ที่ ไม่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับสูงแต่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ ซึ่งจะต้องมีความรู้ ทักษะการปฏิบัติ และคุณลักษณะพึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ โดยมีหน่วยสมรรถนะรวมทั้งสิ้น 95 หน่วยสมรรถนะ และคุณวุฒิวิชาชีพ 20 คุณวุฒิ ตั้งแต่ชั้น 1-2-3-4-5-6 ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ ตามตารางดังต่อไปนี้

จัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ จัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ จัดการขนย้ายสินค้า
1. อาชีพผู้ปฏิบัติการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ ชั้น 1

2. อาชีพผู้ปฏิบัติการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ ชั้น 2

3. อาชีพผู้ปฏิบัติการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ ชั้น 3

4. อาชีพผู้ปฏิบัติการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ ชั้น 4

5. อาชีพผู้ปฏิบัติการพิธีการศุลกากรสินค้าเร่งด่วน ชั้น 2

6. อาชีพผู้ปฏิบัติการพิธีการศุลกากรสินค้าเร่งด่วน ชั้น 3

7. อาชีพผู้บริหารธุรกิจจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ ชั้น 5

8. อาชีพผู้บริหารธุรกิจจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ ชั้น 6

1. อาชีพผู้ปฏิบัติงานขับรถส่งพัสดุและสิ่งของด่วน ชั้น 1

2. อาชีพผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ ชั้น 1

3. อาชีพผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ ชั้น 2

4. อาชีพผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ ชั้น 3

5. อาชีพผู้ปฏิบัติการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ ชั้น 4

6. อาชีพผู้บริหารการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ ชั้น 5

7. อาชีพผู้บริหารการจัดส่งพัสดุและสิ่งของด่วนภายในประเทศ ชั้น 6

 

1. อาชีพผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ชั้น 1

2. อาชีพผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ชั้น 2

3. อาชีพผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ชั้น 3

4. อาชีพผู้ปฏิบัติงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ชั้น 4

5. อาชีพผู้บริหารงานบรรจุหีบห่อและขนย้ายสินค้า ชั้น 5

 

โดยสรุป การพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ซึ่งการวิเคราะห์สมรรถนะเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาบุคคล ทั้งนี้เนื่องจากองค์ประกอบของสมรรถนะ ประกอบกันเข้าอย่างแนบแน่นทั้ง 3 ด้าน คือ ทักษะในการทำงานให้บรรลุ, ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานนั้นหรือความรู้ความเข้าใจงานที่ทำ, และ กิจนิสัยหรือเจตคติในการทำงานซึ่งทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และช่วยตอบโจทย์สำคัญด้านการพัฒนาสมรรถนะซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านทุนมนุษย์ของประเทศต่อไป

ติดต่อ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้น 17 ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 10900 โทร 02-617-7970 ต่อ 102