คัดเลือกและยกย่องนักศึกษาต้นแบบ ความดีระดับมหาวิทยาลัย

คัดเลือกและยกย่องนักศึกษาต้นแบบ ความดีระดับมหาวิทยาลัย

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้อนุมัติให้กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการ คัดเลือกและยกย่องนักศึกษาต้นแบบ ความดีระดับมหาวิทยาลัย  เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ เป็นผู้มีคุณธรรมควบคู่กับความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะในการดำเนินชีวิต มีจิตอาสา จิตสาธารณะ  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนยกย่องเชิดชูเกียรติ  สร้างขวัญและกำลังใจในการทำความดี  นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย ส่งผลงานเข้าพิจารณาคัดเลือกกับหน่วยงานภายนอก และเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยฯ

1. คุณสมบัติและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

1.1 เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรี เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
1.2 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา และต้องเป็นนักศึกษาที่มีกิจกรรม/ผลงานดีเด่น
1.3 มีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดี ใน 5 ด้าน
– การศึกษาเล่าเรียน นักศึกษาต้องมีความรู้และทักษะพื้นฐานตามระดับการศึกษา
คิดและแก้ไขปัญหาได้ ขยันหมั่นเพียร ใฝ่เรียนใฝ่รู้
– การมีทักษะในการจัดการและการทำงาน สามารถตัดสินใจสร้างงานและวางระบบการทำงาน ทำงานเป็นกลุ่มและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถนำทรัพยากร ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมุ่งมั่น พยายามในการทำงาน แม้อยู่ในภาวะวิกฤต และในสภาพที่เป็นปัญหา
– สุขภาพอนามัย เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ตามวัย มีบุคลิกภาพที่ดี มีสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยที่ดี เป็นผู้ห่างไกลและปลอดจากสิ่งเสพติด
– ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ กตัญญูกตเวที เสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ประหยัดอดออม และใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า รวมทั้งมีความเป็นประชาธิปไตย
มีภาวะผู้นำ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
– การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ให้ยั่งยืน
1.4 กิจกรรมและผลงานดีเด่น
นักศึกษา ต้องมีการปฏิบัติกิจกรรมดีเด่นและหรือมีผลงานดีเด่นที่แสดงถึงคุณประโยชน์ ต่อส่วนรวม เป็นกิจกรรมหรือผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับต่อสังคม แสดงออกถึงคุณธรรมความดีงามและสร้างสรรค์ ความต่อเนื่องในการทำกิจกรรม ความโดดเด่นของผลงาน และความยากของผลงาน

2. หลักฐานการสมัคร

2.1 ใบสมัครคัดเลือกและยกย่องนักศึกษา
2.2 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2.3 สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา 1 ชุด
2.4 แบบรายงานตนเอง (เอกสารหมายเลข 1)
2.5 แบบสรุปประวัติและความดีเด่น (เอกสารหมายเลข 2)
2.6 แบบบันทึกข้อมูลคุณลักษณะพื้นฐาน พร้อมเอกสารหลักฐาน (เอกสารหมายเลข 3)
2.7 แบบบันทึกข้อมูลกิจกรรมและผลงานดีเด่น พร้อมเอกสารหลักฐาน (เอกสารหมายเลข 4)
2.8 จัดทำเอกสารเป็นรูปเล่มเรียงตามลำดับ จำนวน 1 เล่ม
2.9 บันทึกข้อมูลเอกสาร ตั้งแต่ลำดับที่ 1-7 ลงในแผ่น CD จำนวน 1 ชุด

3. วิธีการพิจารณาคัดเลือก

3.1 จากหลักฐาน เอกสาร ประกาศนียบัตร ภาพกิจกรรม รางวัลต่างๆ
3.2 จากการวิเคราะห์ รายงานผลการทำงาน กิจกรรม โครงการ ผลงานต่างๆ
3.3 จากการสัมภาษณ์นักศึกษา

4. รางวัล

4.1 รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 6,000 บาท โล่ พร้อมเกียรติบัตร
4.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 4,000 บาท โล่ พร้อมเกียรติบัตร
4.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท โล่ พร้อมเกียรติบัตร
4.4 รางวัลชมเชย 3 รางวัล เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

5. ระยะเวลา และสถานที่ส่งผลงาน

นักศึกษาสามารถส่งใบสมัครและผลงานการคัดเลือกนักศึกษาต้นแบบความดีระดับมหาวิทยาลัยฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ ฝ่ายพัฒนาทักษะ วินัย และประสบการณ์นักศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

6. การประกาศผล

ประกาศผลการตัดสินการคัดเลือกและยกย่องนักศึกษาต้นแบบความดีระดับมหาวิทยาลัย ภายในเดือนธันวาคม 2560 ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

7. การติดต่อสอบถาม

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาทักษะ วินัย และประสบการณ์นักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 3027 , 0 2549 3023 ในวันและเวลาราชการ

NameSizeHits
NameSizeHits
01. ประกาศคัดเลือกและยกย่องนักศึกษาต้นแบบความดีระดับมหาวทิยาลัยฯ 1.7 MiB187
02. ใบสมัครคัดเลือกและยกย่องนักศึกษาต้นแบบความดีระดับมหาวิทยาลัย1.0 MiB164
03. แบบรายงานตนเอง เพื่อรับรางวัลนักศึกษาต้นแบบความดีระดับมหาวิทยาลัย23.7 KiB152