การสรรหาผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การสรรหาผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การสรรหาผู้อำนวยการ ประกาศรับสมัครผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

(ก) ผู้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ 1 ราย สามารถเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการได้ไม่เกิน 1 ชื่อ โดยมีผู้รับรอง 3 ราย
(ข) ให้ผู้สมัคร หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อจัดเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดในเอกสารหมายเลข 1-5 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 5 ชุด (โดยนำใส่ซองอย่างละ 1 ชุด)

ทุกซองปิดผนึกเซ็นชื่อกำกับและประทับตรา “ลับ” ถึง ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้สำควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในวันจันทร์ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.30 น.

ดาวน์โหลดแบบแบบฟอร์ม ได้ที่ เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน