ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 24 ตุลาคม 2560 ถึง 15 พฤศจิกายน 2560

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 24 ตุลาคม 2560 ถึง 15 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
เรื่อง คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และคุณลักษณะที่ควรมีของผู้ดำรงตำแหน่ง คณะบดีคณะวิศวกรรมศาตร์
เรื่อง กำหนดกรอบแนวความคิด ในการนำเสนอของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้จากไฟล์แนบด้านล่างนี้

20171025-Post
20171025-Post
20171025-Post.pdf
4.0 MiB
221 Downloads
Details
แบบใบสมัคร/ได้รับการเสนอชื่อ
162.0 KiB
111 Downloads
Details

 

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
กรอบแนวคิด (Conceptual Framework) ในการนำเสนอของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

———————————————-

ให้ผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ เสนอวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. เสนอวิสัยทัศน์ ที่จะนำพาคณะไปสู่เป้าหมายที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์และแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2560 – 2579

2. เสนอกลยุทธ์/วิธีการแต่ละปี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.ธัญบุรี ระยะที่ 1 ปี พ.ศ. 2561 – 2564

เอกสารประกอบการจัดทำกรอบแนวคิด (Conceptual Framework)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระยะที่ 1 พ.ศ. 2561 – 2564 มหาวิทยาลัย/คณะฯ

2. ข้อมูลเพื่อประกอบพิจารณาเสนอกรอบแนวคิดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วิสัยทัศน์ (Vision) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นนำ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับประเทศและระดับสากล

พันธกิจ (Mission)

1. จัดกำรศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพรองรับ ประเทศไทย 4.0

2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ สู่การผลิตเชิงพาณิชย์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

3. ให้บริกำรวิชำกำรที่มีแนวคิดเชิงสร้ำงสรรค์แก่ชุมชนและพื้นที่เป้าหมาย เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสู่ กำรเพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ-วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

5. พัฒนาการบริหนรทรัพยนกรมนุษย์เข้าสู่สังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงให้สนองต่อยุทธศาสตร์ชาติและสิทธิประโยชน์ บนพื้นฐานความสุขและความก้าวหน้าในวิชาชีพ

6. จัดระบบบริหำรจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและแนวทสงการจัดหารายได้เอื้อต่อนโยบำยหลักและพึ่งพาตนเอง

หมายเหตุ สามารถติดต่อขอรับเอกสารได้จาก กองนโยบำยและแผน มทร.ธัญบุรี โทร. 02 549 4901-8 หรือจากหน้าไฟล์เอกสารในหน้าเว็บเพจนี้