โครงการอบรมการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ยุค 4.0

โครงการอบรมการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ยุค 4.0 สำหรับบุคลากร มทร.ธัญบุรี

วันที่อบรม: 17 ตุลาคม 60 เวลา: 09:00 – 16:00 น.

สถานที่: อาคารวิทยบริการ (ห้องสมุดกลาง) ห้องประชุมเมธาวี ชั้น 5 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้คนให้ความสำคัญกับการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์  ประชากรทั่วทุกมุมของโลกรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นองค์กรทางด้านการศึกษาที่ต้องดำเนินงานในด้านการเรียนการสอน พัฒนาบุคลากรออกสู่ตลาดแรงงาน เพื่อให้การสื่อสารของมหาวิทยาลัยฯ ไปสู่กลุ่มเป่าหมายได้อย่างทั่วถึงและข้อมูลนั้นมีประสิทธิภาพ ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาสื่อด้านการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูงขึ้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดโครงการอบรมในหัวข้อ “การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ยุค 4.0” ขึ้น เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี ให้ก้าวล้ำ นำสมัย ประทับใจ กระชับฉับไว สู่ยุคแห่งเทคโนโลยี

หากผู้เข้าร่วมมีกล้อง Canon ให้นำกล้องติดมาเข้าร่วมอบรมด้วย ถ้ามีกล้องร่วมกันเกิน 10 ตัวขึ้นไปจะมีทีมมาล้างและแก้ไขให้ฟรี (ราคาล้างตัวละ 1,000บาทขึ้นไป)

โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาที่มีความสามารถเฉพาะทางและเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและสากลมาให้ความรู้ โดยมีคุณ

คุณอ๋อ แอ็คชั่น ช่างภาพแอ็คชั่น คนเดียวของเมืองไทย ที่ถูกคัดเลือกให้ทำงานระดับโลก…

คุณมดแฟนพันธุ์แท้ มนตรี พวงทอง

คุณสมรภูมิ เสนคำสอน คุณแซมกูรูกล้องมือ1 จาก canon

คุณอั๋น  มืออาชีพตกแต่งภาพ ระดับประเทศ

 

ทั้งนี้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีเป้าหมายเพื่อให้การกระจายข้อมูลข่าวสารของมหาวทิยาลัยเกิดความรู้ความเข้าใจที่จะนำไปสู่ภาพลักษณ์องค์กรที่ดีให้แก่องค์กรสืบไป

หลักสูตรสำหรับ:

  1. บุคลากรที่ทำงานด้านการประชาสัมพันธ์

  2. บุคลากรที่ทำงานด้านเว็บไซต์ข้อมูลของหน่วยงาน

  3. กองประชาสัมพันธ์ และสถานีวิทยุ

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่  http://www.regtraining.rmutt.ac.th:8080/

บุคลากร คลิกเลือก หัวข้อ อาจารย์และบุคลากร ล็อกอินด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน Wifi ของมหาวิทยา่ลัย คลิกลงทะเบียนหลักสูตร “การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ 4.0

กำหนดการ:

เวลา กิจกรรม วิทยากร หมายเหตุ
09.00-10.00 น. บรรยายเรื่อง”ความสำคัญของการโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับภาพถ่ายและโลกของการประชาสัมพันธ์ในยุคปัจจุบัน คุณอ๋อ แอ็คชั่น-อนันต์ชัย จันทรัตน์
10.00-11.00น. บรรยายเรื่อง”รูปแบบการโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ” คุณมด แฟนพันธุ์แท้-มนตรี พวงทอง
11.00-12.00น. บรรยายเรื่อง”การใช้กล้องถ่ายภาพทุกรูปแบบเพื่อการโฆษณา-ประชาสัมพันธ์” คุณแซม-สมรภูมิ เสนคำสอน กูรูกล้องมือ1จาก canon
12.00-13.00 น. พักเที่ยง
13.00-14.30น. บรรยายเรื่อง”เทคนิคการตกแต่งภาพ-การปรินท์ภาพอย่างมืออาชีพ” คุณอั๋น มืออาชีพตกแต่งภาพระดับประเทศ
14.30น.-15.30น. ผู้เข้าอบรมเวิร์คช็อป รับโจทย์จากวิทยากร
15.30-16.30น. ตรวจ-แนะนำผลงานผู้เข้าอบรมทุกคน สอบถามและกิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติม/ปิดงาน