ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 2/2560

ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 2/2560

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  กำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร  ระดับตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 2/2560  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560  และคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินดังกล่าว ได้สรุปผลการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับหัวหน้าสำนักงานคณบดี ดังรายชื่อต่อไปนี้

 

ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง/สังกัด
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 

 

 

 

2. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

 

นางแสงจันทร์     ภู่เย็น

 

 

 

 

ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ระดับชำนาญการ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 

 

 

 

ทั้งนี้  ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าว  ยื่นแบบคำขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร  พร้อมแผนการบริหารจัดการและแผนพัฒนาหน่วยงาน  จำนวน 5 ชุด ภายในระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันที่ผ่านการคัดเลือก (ไม่เกินวันที่ 17 พฤศจิกายน  2560)  โดยต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของตำแหน่งที่ครองอยู่ ความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง และสมรรถนะทางการบริหาร เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ดาวน์โหลดประกาศ เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล คลิ๊ก >>