โครงการสอนไวยกรณ์ภาษาอังกฤษระดับต้น

โครงการสอนไวยกรณ์ภาษาอังกฤษระดับต้น

ด้วยสาขาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะจัด โครงการสอนไวยกรณ์ภาษาอังกฤษระดับต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปูพื้นฐานทางไวยกรณ์ให้กับนักศึกษา และบุคคลทั่วไป เริ่มเรียนต้นเดอนพฤศจิการยน 2560 ทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี เวลา 17.00-19.30 น. ณ ห้อง lab 8 คณะศิลปศาสตร์ ค่าลงทะเบียน 2,900 บาท สามารถสมัครได้ที่คุณอัญชลี โป๊ะแก้ว ศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตัวเองั้น 6 คณะศิลปศาสตร์ โทร. 02-549-4985

 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Rajamangala University of Technology Thanyaburi)
ที่อยู่ : 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก(คลองหก) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110