ประกาศผลการตัดสินโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2560

ประกาศผลการตัดสินโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2560

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๘ พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยการคัดเลือกบุคคลทั่วไปที่มีผลงานดีเด่นและมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญ เพื่อเป็นการยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้เยาวชน และบุคคลทั่วไปได้สืบทอดงานวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่ประเทศชาติสืบไปนั้น
บัดนี้ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมเสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอประกาศผลการตัดสินผู้มีผลงานดีเด่นประเภทบุคคลทั่วไป สาขาต่างๆ ดังนี้

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ประกาศผลการตัดสินโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2560 (790.5 KiB, 317 downloads)