ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัย งานประชุมทางวิชาการนานาชาติ The International Conference on Science and Technology 2015 (TICST 2017)

ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัย งานประชุมทางวิชาการนานาชาติ The International Conference on Science and Technology 2015 (TICST 2017)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัย National Pingtung University of Science and Technology (Taiwan), National Pingtung University (Taiwan), Hokkaido Information University (Japan), และ Islamic University of Indonesia (Indonesia)
ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมทางวิชาการนานาชาติ The International Conference on Science and Technology 2015 (TICST 2017)
ในหัวข้อ “Interdisciplinary Science and Technology for the Better Quality of Life” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไปร่วมส่งบทความวิจัย ทั้งแบบ abstract และ full paper ดังสาขาต่อไปนี้
I. Physics, Earth Sciences and Applied Physics
II. Mathematics and Statistics
III. Chemistry and Applied chemistry
IV. Computer Science and Information Technology
V. Biology and Biotechnology
VI. Applied Science and other related topics.

Call for Papers (http://www.ticst.rmutt.ac.th/index.php/TICST2017/TICST/schedConf/cfp)

– Deadline for Submission of Abstract or Full-Length Papers: August 31, 2017
– Acceptance Notification: September 15, 2017
– Final Camera-Ready Papers Due in Electronic Form: September 30, 2017
– Early Bird Registration Period (Payment Due): October 1 – 31, 2017
– Regular Registration Period (Payment Due): November 1- 20, 2017
– Conference dates: December 7 – 8, 2017

ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัย

 

แสดงความคิดเห็น