รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม – 25 กันยายน 2560 และชำระเงินระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม – 26 กันยายน 2560 รายละเอียดตามตารางดังนี้
/tr>

กิจกรรม วัน-เวลา
รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 18 สิงหาคม – 25 กันยายน 2560
ชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านธนาคาร วันที่ 18 สิงหาคม – 26 กันยายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2560
สอบคัดเลือก (ข้อเขียนและสัมภาษณ์) วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2560
ประกาศผลสอบคัดเลือก วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2560
บันทึกข้อมูลรายงานตัวออนไลน์ วันที่ 11 – 21 ตุลาคม 2560
รายงานตัว ส่งเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
และชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2560
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ตามกำหนดการของคณะ (แจ้งให้ทราบในวันประกาศผลสอบคัดเลือกขั้นสุดท้าย)
เปิดภาคเรียน
(สำหรับภาคปกติ)
(สำหรับภาคพิเศษ)
วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560
วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560

การรับสมัคร

ขั้นตอนการรับสมัครออนไลน์

1. ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จากเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th

2. ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครในเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th (ในระบบรับสมัคร) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน

3. ผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลที่กรอกในเว็บไซต์
ระดับปริญญาเอก จัดส่งใบแสดงผลการศึกษา และผลสอบเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ ในรูปแบบไฟล์PDFขนาด A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB ในเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th (ในระบบรับสมัคร) ให้ถูกต้อง ก่อนการบันทึกยืนยันการสมัคร และพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงิน (หากไม่สามารถอัพโหลดไฟล์ผลสอบเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษได้ ให้ติดต่อสำนักบัณฑิตศึกษา)

ระดับปริญญาโท จัดส่งใบแสดงผลการศึกษาในรูปแบบไฟล์ PDF ขนาด A4 ขนาดไฟล์ 10 MB ในเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th
(ในระบบรับสมัคร) ให้ถูกต้อง ก่อนการบันทึกยืนยันการสมัคร และพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อชาระเงิน

4. นำใบแจ้งยอดเพื่อชาระเงินไปชำระเงินค่าสมัครสอบ ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 26 กันยายน 2560

5. ต้องจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมให้กับคณะ หลังจากสมัครผ่านเว็บไซต์แล้ว ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศของแต่ละคณะ

วิธีการชำระเงิน

ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 26 กันยายน 2560

1. นำใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงิน ไปชาระเงินค่าสมัครสอบที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หากผู้ชำระเงินไม่ใช่ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครแทนผู้สมัคร การชำระเงินค่าสมัครต้องเป็นชื่อ – นามสกุล ของผู้สมัครเท่านั้น

– ปริญญาเอกชำระเงินค่าสมัคร 1,000 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)

– ปริญญาโทชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)

3. ให้ผู้สมัครเก็บหลักฐานใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงิน ที่ชำระเงินค่าสมัครสอบเก็บไว้เป็นหลักฐาน

4. ให้ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าสมัครที่เว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th (ในระบบรับสมัคร) ภายหลังจากวันที่ชำระเงินค่าสมัครไปแล้ว 3 วัน

5. ค่าสมัครสอบจะไม่คืนให้ทุกกรณี

” ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิและมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือก และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง” ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และเข้าสู่ระบบรับสมัคร