ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ โอนย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2560

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ โอนย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2/2560 จำนวน 3 อัตรา

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับ โอนย้านข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อมาปฏิบัติงานหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุีรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับโอน
1. ตำแน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
2. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ
3. ตำแหน่งอาจารย์

ผู้ประสงค์จะสมัครขอโอน ย้าย ขอและยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ได้ที่กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทรศัพท์ 02 549 4913 และ 02 549 4918 ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม