ประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์โดย Top Universities by Google Scholar Citations 2017

สรุปผลการจัดอันดับ University Ranking ประจำปี 2017

ตามที่มีการจัดอันดับ University Web Ranking ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยองค์กรที่ทำการจัดอับดับทั้งสิ้น  ประกอบด้วย Top Universities by Google Scholar Citations 2017

การจัดอันดับโดย Top Universities by Google Scholar Citations (http://www.webometrics.info/en/node/169)

  • มทร.ธัญบุรี ได้อันดับที่ 17 ของประเทศ (จากเดิมอันดับที่ 27 ของประเทศ และมีเพียง 31 มหาวิทยาลัยไทย ที่ได้รับการจัดอันดับ)
  • มทร.ธัญบุรี ได้อันดับที่ 1 ของกลุ่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ยังไม่พบ มทร. อื่นที่ได้รับการจัดอันดับ)
  • มทร.ธัญบุรี ได้อันดับที่ 6 ของประเทศในกลุ่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี (ไม่รวม AIT)

 

ออกแบบโดย : กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

ข้อมูลโดย : นิติ วิทยาวิโรจน์