คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน คณบดี และหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2560

คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน คณบดี และหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2560

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี และหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2560

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.1 ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
(1) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
(2) คณะศิลปศาสตร์
(3) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
(4) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

1.2 ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผุ้อำนวยการสำนัก จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้ผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้เพียง 1 หน่วยงานเท่านั้น โดยยื่นด้วยตัวเองที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล ตั้งแต่วันที่ 15-25 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30-16.30 น.)

อ่านรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้