สัมภาษณ์นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สัมภาษณ์นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สัมภาษณ์นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถึงความรู้สึกที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภา มทร.ธัญบุรี การวิเคราะห์สถานการณ์การแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษา กรอบในการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นอย่างไร นโยบาย Thailand 4.0 กับการพัฒนามหาวิทยาลัย และอยากเห็นการพัฒนามหาวิทยาลัยไปในทิศทางใด