มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครโควตา ประจำปีการศึกษา 2561 เฉพาะ ปวช. และ ปวส. เท่านั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครโควตา ประจำปีการศึกษา 2561 เฉพาะ ปวช. และ ปวส.

ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา ปวช. /ปวส.) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

  ประจำปีการศึกษา 2561

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้สมัคร

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2560 ในสถานศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพิจารณาจัดสรรให้โควตาประจำปีการศึกษา 2561 เท่านั้น (รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับจัดสรร (ระบบสอบตรงสำหรับ ปวช. / ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561 สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ www.quota.rmutt.ac.th)

2. ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามคณะ/สาขาวิชาที่สมัครตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ระบบโควตาสำหรับ ปวช. / ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561โดยศึกษารายละเอียดคุณวุฒิและคุณสมบัติของแต่ละคณะ/สาขาวิชาได้ที่เว็บไซต์ www.quota.rmutt.ac.th

3. ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ www.quota.rmutt.ac.th โดยผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนตรงตามความเป็นจริงและดำเนินการตามแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ระบบโควตาสำหรับ ปวช. / ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561

4. ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว แนบสำเนาเอกสารที่เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ดังนี้
4.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4.2 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ชุด
– ผู้สมัครคุณวุฒิ ปวช. เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา /ปวส. 2 ภาคการศึกษา
4.3 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (เฉพาะกรณีที่ชื่อ หรือนามสกุล ไม่ตรงกับสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน) จำนวน 1 ชุด
4.4 สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร (เพื่อตรวจสอบ)
4.5 สำเนาหลักฐานที่แสดงความสามารถพิเศษ 1 ชุด (ถ้ามี)

5. กรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบฯ ครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นและผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

6. ส่งเอกสารการสมัครให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทางไปรษณีย์ (EMS) เพื่อป้องกันเอกสารสูญหายและง่ายต่อการตรวจสอบ ภายในวันที่ 18 กันยายน 2560 (ยึดวันที่ไปรษณีย์ประทับตรา) หากพ้นกำหนดถือว่าการสมัครสอบฯ เป็นโมฆะ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เท่านั้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
87.6 KiB
2829 Downloads
Details