เคล็ดลับการสอบ IC3 (IC3 Digital Literacy Certification) ให้ได้คะแนนสูง ๆ จาก TOP10 มทร.ธัญบุรี ปี 2559

เคล็ดลับการสอบ IC3 (IC3 Digital Literacy Certification) ให้ได้คะแนนสูง ๆ จาก TOP10 มทร.ธัญบุรี ปี 2559

 

“IC3 สร้างความเชื่อถือ สร้างความยอมรับด้านไอที การสอบนั้นต้องอบรมความรู้ก่อน จากนั้นอ่านทบทวนและลงมือทำซ้ำ ๆ ให้เกิดความคุ้นเคย เมื่อเจอข้อสอบก็เลือกได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง”
นายยศธร อินทร์ฉาย คณะวิศวกรรมศาสตร์

 
“IC3 ต้องเตรียมตัวการสอบให้ดี เมื่ออบรมเสร็จ ต้องมาทบทวน และตอนทำข้อสอบต้องรอบคอบ อ่านคำถามให้ละเอียด”
นายธนวัฒน์ ชารีนิวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
“การสอบ IC3 คือการวัดและประเมินตนเองด้านทักษะคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ตอนสอบ ต้องดู Keyword ให้ดี ข้อไหนไม่แน่ใจควรข้ามไปก่อน จะได้ไม่เสียเวลา แล้วค่อยย้อนมาทำ”
นายชาคริสต์ จันทร์ศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
“IC3 เพิ่มโอกาสและมูลค่า ให้กับตนเองในด้านความสามารถ เชื่อว่ามีผลต่อการสมัครงานในอนาคต”
นายอภิรักษ์ เรือนก้อน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 
“บางเรื่องเราไม่รู้ พอมาอบรมและลองทำข้อสอบถึงรู้เพิ่มเติม การสอบผ่าน IC3 เป็นสิ่งที่แสดงศักยภาพของผู้สอบและเพิ่มโอกาสในการหางานทำในอนาคต”
นางสาวจุฑามาศ บุญชู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

“ต้องอ่านและลองทำข้อสอบบ่อย ๆ จะได้คุ้นเคยกับข้อสอบ จับประเด็นคำถามให้ได้ แล้วหาคำตอบให้เจอ และบริหารเวลาให้ดี”
นายวิทย์วิศิน แทนเดช คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

 
“การสอบผ่าน IC3 เป็นรับรองความรู้ความสามารถที่น่าเชื่อถือ และช่วยการันตีความสามารถเบื้องต้นของตัวเราได้”
นายกัณฏนัฐ แสงดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
“ถ้าเราใช้คอมพิวเตอร์บ่อย และใช้อย่างหลากหลาย จะช่วยให้เราทำข้อสอบได้ง่ายขึ้น”
นายอภิวัฒน์ นามบุตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

 
“อ่านโจทย์ให้เข้าใจว่าถามอะไร ส่วนใหญ่ที่พลาดคือ ไม่เข้าใจในตัวโจทย์”
นายพัทธนันท์ กุนนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี