ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ฉบับที่ …) พ.ศ. …

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ฉบับที่ …) พ.ศ. …