ขอเชิญประชุมสัมมนาวิชาการ “ความมั่นคงและความสุขในการทำงานของบุคลากร มทร. ธัญบุรี”

ความมั่นคงและความสุขในการทำงานของบุคลากร มทร. ธัญบุรี

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี 2560 ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง “ความมั่นคงและความสุขในการทำงานของบุคลากร มทร. ธัญบุรี” ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องกาสะลอง ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

นับเป็นโอกาสอันดี ที่แต่ละปี สภาคณาจารย์และข้าราชการ จะได้จัดการประชุมวิชาการประจำปี เพื่อให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังการบรรยายที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากร ซึ่งเป็นภารกิจหลักด้านหนึ่งของสภาคณาจารย์ คือ “ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ”

ในการประชุมสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2560 นี้ ได้กำหนดหัวข้อการสัมมนาคือ “ความมั่นคงและความสุขในการทำงานของบุคลากร มทร. ธัญบุรี” โดยเชิญวิทยากรผู้ซึ่งอุทิศตนเพื่อผลักดันให้ผู้รับผิดชอบการบริหารการอุดมศึกษาทุกระดับ ให้ความสำคัญกับความมั่นคงของวิชาชีพของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา นั่นคือ ผศ.ดร. รัฐกรณ์ คิดการ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และเป็นประธาน “ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย” 2 วาระ

อ่านรายเพิ่มเติม สภาคณาจารย์และข้าราชการ

 

ความมั่นคงและความสุขในการทำงานของบุคลากร มทร. ธัญบุรี