การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2560

การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2560