การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2560

  1. นักศึกษาชายที่มีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ เกิดปี พ.ศ.2540  ที่ไม่ได้เรียนวิชาทหาร หรือไม่จบการฝึก นศท.ชั้นปีที่ 3
  2. นักศึกษาชายที่มีอายุ 22 – 29 ปีบริบูรณ์ เกิดปี พ.ศ.2532 ถึง 2539 ที่เปลี่ยนระดับการศึกษา(โอนย้ายสถานศึกษา) และที่ยังไม่เคยยื่นขอผ่อนผันฯ กับมหาวิทยาลัยฯ

หลักฐานประกอบการขอผ่อนผันฯ

(1) แบบคำร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร (Download ได้ที่ www.sd.rmutt.ac.th)
(2) สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหารฯ (แบบ ส.ด. 35) จำนวน 2 ฉบับ
(3) สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน ( แบบ ส.ด. 9 ถ่ายด้านหน้าและด้านหลัง ) จำนวน 2 ฉบับ
(4) สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่มีชื่อนักศึกษาปรากฏอยู่) จำนวน 2 ฉบับ
(5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
(6) หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
(7) สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล( กรณีเปลี่ยนชื่อ-หรือสกุล) จำนวน 2 ฉบับ
(8) สำเนาเอกสารการย้ายภูมิลำเนาทหาร (ส.ด.10) ถ้ามี จำนวน 2 ฉบับ
ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษามาดำเนินการยื่นเอกสารการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ได้ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ตั้งแต่บัดนี้ – เดือนกันยายน 2560

หากนักศึกษาไม่มาดำเนินการตามวัน เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การขอผ่อนผันฯ

แจ้ง ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา