รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ (เพิ่มเติม) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ (เพิ่มเติม) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กำหนดเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

•  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง

•  ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน โดยมีสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน

•  มีหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ไม่หมดอายุในวันที่รับสมัคร)

•  ไม่จำเป็นต้องมีรายชื่อสำรวจจากต้นสังกัด

จำนวนที่รับ วัน เวลา และสถานที่เรียน

สาขาวิชา

ประเภท

จำนวนรับ

ค่าใช้จ่าย
ตลอดหลักสูตร

วัน /เวลาที่เรียน

สถานที่เรียน

วิชาชีพครู ภาคพิเศษ 180 คน 35,000 บาท เสาร์ – อาทิตย์
เวลา 08.00-17.00 น.
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 กำหนดการรับสมัคร

กิจกรรม

ระยะเวลา

สมัครด้วยตนเอง วันที่ 7  – 20 มิถุนายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 22 มิถุนายน 2560
สอบคัดเลือก (ข้อเขียนและสัมภาษณ์) วันที่ 24 มิถุนายน 2560
ประกาศผลสอบคัดเลือก วันที่ 27 มิถุนายน 2560
รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันที่ 30 มิถุนายน 2560
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560
เปิดภาคเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม 2560

 

คลิกที่นี่
เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม