ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (สาขาวิชาชีพครู) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (สาขาวิชาชีพครู) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปการศึกษา 2560 ทั้งนี้ ใหผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก ไปสอบตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี กําหนด

สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 11.00 น.
ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 2 (ข้างหอประชุมใหญ่ มทร.ธัญบุรี) (ห้องสอบตามประกาศแนบท้าย)
– การเข้าสอบข้อเขียนเรียงลำดับตามเลขประจำตัวผู้สอบ
– หากมาสายเกินกว่า 30 นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
– เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตน และใบสำคัญรับเงินค่าสมัครสอบมาด้วย
– ให้เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ดินสอ 2 B ยางลบ ปากกา

การสอบข้อเขียนวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู
– ข้อสอบแบบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 100 ข้อ ประกอบด้วย
1. เหตุการณ์ทั่วไป
2. การใช้เหตุผล คณิตศาสตร์ ภาษา ตรรกะ
3. วิชาชีพครู

สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศึกษาศาสตร์ 2 (ข้างหอประชุมใหญ่ มทร.ธัญบุรี) โดยเรียกสัมภาษณ์ตามเลขประจำตัวผู้สอบ

คลิกที่นี่
เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก