ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1/2560

ตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงวันที่ 27 เมษายน 2560 เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-22 พฤษภาคม 2560 ซึ่งการรับสมัครดังกล่าวได้แล้วเสร็จแล้วนั้น ในการนี้จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1/2560 ปรากฎตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศ

1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน
ครั้งที่ 1/2560 ดูรายชื่อได้จาก https://file.job.thai.com/prakad/rmutt201705/rmutt201705_9.pdf

2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ
ครั้งที่ 1/2560 ดูรายชื่อได้จาก https://file.job.thai.com/prakad/rmutt201705/rmutt201705_8.pdf