การแสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนการบริหารจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

การแสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนการบริหารจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

การแสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนการบริหารจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยผู้ตอบรับการทาบทามและผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการการสรรหาอธิการบดี มทร.ธัญบุรี วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การแสดงวิสัยทัศน์