ไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี ประจำปีการศึกษา 2560

ไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี

ไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี ประจำปีการศึกษา 2560

เนื่องด้วยภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดจัดโครงการ ไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารนาฏศิลป์และดุริยางค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป และวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งพิธีไหว้นาฏศิลป์ดนตรีนี้เป็นประเพณีที่แสดงถึงการคารวะผู้ที่มีพระคุณด้วยการบวงสรวงบูชา ซึ่งผู้ศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางค์ คีตศิลป์ ได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน

NameSizeHits
NameSizeHits
กำหนดการงานโครงการไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี ปีการศึกษา 256082.9 KiB270
หนังสือเชิญร่วมงานพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี ประจำปีการศึกษา 2560517.5 KiB179
แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการไหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี ปีการศึกษา 2560150.7 KiB250