ใบสมัครเข้าศึกษาต่อป.บัณทิตและกำหนดการรับสมัคร ปี 2560

1.กำหนดการรับสมัคร

สมัครด้วยตนเอง วันที่ 10 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 8 มิถุนายน 2560
สอบคัดเลือก (ข้อเขียนและสัมภาษณ์) วันที่ 11 มิถุนายน 2560
ประกาศผลสอบคัดเลือก วันที่ 14 มิถุนายน 2560
รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันที่ 16 มิถุนายน 2560
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 17 มิถุนายน 2560
เปิดภาคเรียน วันที่ 17 มิถุนายน 2560

2.วิธีการสมัคร และชำระเงินค่าสมัคร

สมัครด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนดังนี้

2.1  ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู  ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา  2560

จากเว็บไซต์  www.teched.rmutt.ac.th , www.grad.rmutt.ac.th

2.2  ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์  www.teched.rmutt.ac.th , www.grad.rmutt.ac.th

และกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ถูกต้อง พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดให้ครบถ้วน

2.3  ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในวันจันทร์-ศุกร์ และวันเสาร์-อาทิตย์ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงานภาควิชาการศึกษา ชั้น 1 อาคารศึกษาศาสตร์ 1

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ โทร. 02 549 3207 , 02 549 3213

2.4  ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าสมัครสอบ จำนวน 500 บาท ทั้งนี้ เงินค่าสมัครสอบจะไม่คืนให้ทุกกรณี

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

NameSizeHits
NameSizeHits
กำหนดการรับสมัคร ปี6016.0 KiB255
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับป.บัณฑิต1.0 MiB233