ปฏิทินและกำหนดการรับนักศึกษาระบบกลาง ADMISSIONS ปีการศึกษา 2560

 กำหนดการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในระบบกลาง (Admissions)

ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

 

 1. 1. สอบสัมภาษณ์ :  วันที่ 23 มิถุนายน 2560  เวลา 09.00 น.

ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ ในการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ไปสอบสัมภาษณ์ที่คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิตนครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โดยมีห้องสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

สาขาวิชาการตลาด (Marketing) ห้อง BA 3201

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English) ห้อง BA 3302

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Administration)  ห้อง BA 3402

โดยเตรียมเอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ (มีรูปถ่าย)
 2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับสำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (เฉพาะกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ไม่ตรงกับสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน)

จำนวน 1 ชุด

หมายเหตุ : สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องเป็นกระดาษขาวขนาด A4 เท่านั้น และเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

 

 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา :  วันที่ 28 มิถุนายน 2560
  เว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th และบอร์ดประกาศผล ชั้น 1 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th และบอร์ดประกาศผล ชั้น 1 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน มทร. ธัญบุรี

 

 1. บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา :  วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ถึง 7 กรกฎาคม 2560

    เว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตามประกาศรายชื่อประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษาทางเว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th โดยให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ศึกษาข้อมูลขั้นตอนการบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ 10 ขั้นตอน หน้าเว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th ก่อนทำการบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติส่วนตัวลงเว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ถึง 7 กรกฎาคม 2560
โดยใช้รหัสประจำตัวนักศึกษา 13 หลัก เป็นรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษาและให้นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนบันทึก

การบันทึกข้อมูลส่วนตัวทุกรายการลงในทะเบียนประวัตินักศึกษาบนเว็บไซต์www.oreg.rmutt.ac.th
ถือเป็นส่วนหนึ่งของการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ดังนั้นต้องบันทึกให้ถูกตามความเป็นจริง เช่น ชื่อ-สกุล
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ชื่อสถานศึกษาเดิม GPA หมายเลขโทรศัพท์
และข้อมูลอื่น ๆ หากผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ รายใดไม่ปฏิบัติตามหรือบันทึกข้อมูลเป็นเท็จ/หรือไม่ครบถ้วนจะถือว่า
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรียังไม่สมบูรณ์ การบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ให้บันทึกเฉพาะตัวเลขให้ครบ 10 ตัว โดยไม่ต้องเว้นวรรค เช่น 0819057955 ห้ามใส่เครื่องหมาย – ระหว่างตัวเลข ส่วนการบันทึกวัน เดือน ปีเกิด ให้บันทึกโดยใช้เครื่องหมาย / คั่นระหว่างตัวเลขวัน/เดือน/ปีเกิด เช่น 15/09/2519 เป็นต้น

2

 

 1. ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า :
    วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ถึง 7 กรกฎาคม 2560

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตามประกาศรายชื่อของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สั่งพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงินที่เว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th และนำไปชำระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ดังนี้

คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ International Program) สาขาวิชาการตลาด (Marketing) สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Administration)

ค่าบำรุงการศึกษา   (ทุกสาขาวิชา)                                            35,000.-  บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า (ชำระครั้งเดียวตลอดหลักสูตร)               1,000.- บาท

วันที่ 29 มิถุนายน 2560 ถึง 7 กรกฎาคม 2560 ที่สถาบันการเงินตามที่กำหนดไว้ในใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

หมายเหตุ :

 1. หากผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ไม่ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนจะถือว่าสละสิทธิ์ที่จะเข้าศึกษา

ในปีการศึกษา 2560

 1. ผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ต้องเก็บสำเนาการชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบ

 

 1. ส่งใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา /ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา : วันที่ 7 กรกฎาคม 2560

    5.1 ส่งเอกสารใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ดังนี้ นักศึกษาชาย  : ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวไม่มีตราสัญญลักษณ์สถานศึกษาเดิมสวมกางเกงขายาวสีดำ หรือสีกรมท่า
หรือชุดนักเรียน/นักศึกษาสถานศึกษาเดิม

นักศึกษาหญิง  : ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวไม่มีตราสัญญลักษณ์สถานศึกษาเดิมสวมกระโปรงสีดำ  หรือสีกรมท่า

หรือชุดนักเรียน/นักศึกษาสถานศึกษาเดิม

ให้ผู้มีรายชื่อสอบผ่านสัมภาษณ์ที่ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า เรียบร้อยแล้ว พิมพ์ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาที่เว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th พร้อมแนบเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และสำเนาหลักฐานการชำระเงินไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560
เวลา 09.00-12.00 น. ที่อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 มทร. ธัญบุรี

เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

               ให้ผู้สอบผ่านสัมภาษณ์จัดเรียงเอกสารแนบใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบตามลำดับ ดังนี้

 1.   ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ติดรูปถ่ายสีหรือขาวดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  (สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวไม่มีสัญลักษณ์สถานศึกษาเดิม หน้าตรง ไม่ใส่แว่นตาดำ ไม่สวมหมวก)
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ขนาด A4 จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน (เฉพาะหน้าที่มีเลขรหัสประจำบ้าน 11 หลัก และชื่อ-นามสกุลของนักศึกษา) ขนาด A4 จำนวน 1 ชุด
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (เฉพาะกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ไม่ตรงกับสำเนาระเบียน

แสดงผลการเรียน) ขนาด A4 จำนวน 1 ชุด

 1. ระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับสำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เท่านั้น
  5.1  ฉบับสำเนา  สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้ตรงกับฉบับจริงและเก็บไว้เป็นหลักฐาน
  ทางราชการ ใช้กระดาษขาวขนาด A4 เท่านั้น  จำนวน 1 ชุด

5.2  ฉบับจริง    สำหรับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและส่งคืนนักเรียน/นักศึกษาทันที
6. ให้นักศึกษาเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องลงบนสำเนาเอกสารทุกฉบับ พร้อมระบุวัน/เดือน/ปี
ที่ส่งเอกสาร

3

 

หมายเหตุ :

 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะถือว่าผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ที่ชำระเงินขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วจะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาต่อเมื่อส่งระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจริงที่สำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 15 สิงหาคม 2560 แสดงต่อเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ได้ลงนามตรวจสอบแล้วเท่านั้น
 2. หากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีตรวจสอบแล้วพบว่ามีการปลอมแปลงระเบียนแสดงผลการเรียน หรือเอกสารอื่น จะถือว่าการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเป็นโมฆะและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะประกาศให้หมดสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2560
 3. เอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ข้อ 2 ถึงข้อ 5 หากส่งไม่ครบให้ส่งเพิ่มเติมได้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560
  ที่ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ ชั้น 2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์)

     5.2  ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ที่ดำเนินการตามขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน
เรียบร้อยแล้ว นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด ไปเปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อทำบัตรประจำตัวนักศึกษา โดยนักศึกษาต้องเตรียมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวไม่มีสัญลักษณ์สถานศึกษาเดิม หน้าตรง ไม่ใส่แว่นตาดำ ไม่สวมหมวก) และชำระเงินค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายรายปีตลอดหลักสูตร  จำนวน 200.- บาท

5.3  ตรวจสุขภาพนักศึกษา

ให้นักศึกษาอ่านรายละเอียดกำหนดการตรวจสุขภาพที่เว็บไซต์ www.rmutt.ac.th หรือ www.oreg.rmutt.ac.th

 

 1. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่/กิจกรรมเรียนปรับพื้นฐาน/กิจกรรมวิชาการและอื่น ๆ

(ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th)

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ที่ดำเนินการข้อ 1-5 เรียบร้อยแล้วจะมีสถานะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2560 และต้องเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยให้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.rmutt.ac.th หรือ www.oreg.rmutt.ac.th หรือกองพัฒนานักศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 3024

 

 1. เปิดภาคการศึกษา : วันที่ 15 สิงหาคม 2560

ผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ฯ ที่ดำเนินการตามขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว ไปรายงานตัวที่คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 3 ในวันเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

www.rmutt.ac.th หรือ www.oreg.rmutt.ac.th

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่

NameSizeHits
NameSizeHits
กำหนดการในระบบกลาง (Admissions) 133.9 KiB290
ปฏิทิน ADmissions ปี 60415.9 KiB209