ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การกระทำความผิดของนักศึกษาที่กำหนด ให้เป็นความผิดวินัยร้ายแรง พ.ศ 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การกระทำความผิดของนักศึกษาที่กำหนด ให้เป็นความผิดวินัยร้ายแรง พ.ศ 2559

การกระทำความผิด ของนักศึกษาที่ถือเป็น ความผิดวินัยร้ายแรง

1. จัดกิจกรรมในลักษณะผิดศีลธรรม หรือลามกอนาจาร
2. ล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งร่างกายและจิตใจของนักศึกษา
3. ดื่มสุรา หรือเครื่องดื่ม ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เสพสิ่งมึนเมาและ สารเสพติดทุกชนิด
4. ก่อเหตุวุ่นวายก่อความไม่สงบเรียบร้อยบริเวณมหาวิทยาลัยฯ จนเป็นที่เดือดร้อนขณะที่มีการเรียนการสอน
5. แสดงกิริยา มารยาท ก้าวร้าวต่ออาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
6. ไม่ปฎิบัติตาม กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งโดยชอบของคณะ มหาวิทยาลัย
7. การจัดกิจกรรมอันเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัย เสื่อมเสียชื่อเสียง
8. จัดกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย โดยไม่รับอนุญาตจากอธิการบดี
9. นักศึกษาที่ฝ่าฝืน ประกาศนี้ ให้ดำเนินการทางวินัยนักศึกษาผู้นั้น ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัย
และการดำเนินการทางทางวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2556

กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายพัฒนาทักษะ วินัย และประสบการณ์นักศึกษา  โทร 0 2549 4022, 0 2549 3027