สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการขยาย Bandwidth จาก 2G เป็น 10G ส่งผลให้ช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้

วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น- 18.00 น. ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการขยาย Bandwidth  จาก 2G เป็น 10G ส่งผลให้ช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้