ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สรรหาคณบดี ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ตามที่คณะกรรมการ สรรหาคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดให้ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ สมัครเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อาศัยอำนาจตามข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2552 บัดนี้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้พิจารณาผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แล้ว

จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรียงลำดับตัวอักษร พร้อมประมวลประวัติ ผลงาน ข้อมูล รายละเอียดที่ใช้ประกอบการพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารณ์นพปฎล สุวัจนานนท์
2. อาจารย์ณัฏฐกฤษฏ์ ศุภกรพินธคุปต์

ให้ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ นำเสนอวิสัยทัศน์ แนวทางในการบริหารและพัฒนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต่อสภามหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่ เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ดาวน์โหลดประกาศสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (477.9 KiB, 221 downloads)