หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพการโรงแรม ตำแหน่ง “พนักงานดูแลห้องพัก”

หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพการโรงแรมตำแหน่ง “พนักงานดูแลห้องพัก”

ปฐมนิเทศวันที่ 2 มิถุนายน 2560
เริ่มอบรมวันที่ 2 มิถุนายน – 5 สิงหาคม 2560
ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการวันที่ 15 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน
คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม
– อายุระหว่าง 20 – 40 ปี
-วุฒิการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
-ผ่านการตรวจสุขภาพจากสถานพยาบาลของรัฐ

หลักฐานประกอบการรับสมัคร
-แบบฟอร์มใบสมัคร
-สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
-สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ฉบับ
-สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
-รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 5 รูป
-ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
-ค่าสมัครสอบคัดดเลือก 200 บาท

โอกาศสำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรม
1.สามารถเดินทางไปทำงาน ณ สถานประกอบการเครือข่ายต่างประเทศได้ทันที
2.ได้รับค่าตอบแทนจากการทำงานในอัตราที่สูงกว่าพนักงานแม่บ้านทั่วไป
3.ได้รับวุฒิบัตรรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และโรงแรใคอนราด กรุงเทพ

ค่าธรรมเนียมในการอบรมตลอตหลักสูตร 29,000 บาท
สอบถามข้อมูลดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
คณะศิลปศาสตร์ โทร. 02549 4969,08 69665447