รับสมัครอบรมฟรี TFRS for SMEs

รับสมัครอบรมฟรี TFRS for SMEs

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม

โครงการก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ครั้งที่ 4/2560:

เรื่องมาตรฐานการรายงานทางการเงอนสำหรับกิจกรรมการขนาดกลางและขนาดย่อม[แ]

ระหว่างวันเสาร์ที่ 24 และวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30-16.30 น.

ณ อาคารเรียนรวม (ตึก 13 ชั้น) ชั้น 8 รป.8 – 06