ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผู้มีคุณสมบัติสมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผู้มีคุณสมบัติสมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ด้วย คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ได้พิจารณาตรวจสอบประวัติ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม กรอบการเสนอผลงาน นโยบาย แผนการบริหารจัดการ และพัฒนามหาวิทยาลัย ของผู้สมัครและได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี จึงประกาสการดำเนินการดังนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี