ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 24 -27 พฤษภาคม 2560

ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 24 -27 พฤษภาคม 2560

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบข้อมูลและนโยบายของมหาวิทยาลัย รูปแบบการเรียนการสอน กฎระเบียบ แนวประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสม และเตรียมความพร้อมการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างเกราะป้องกันตนเองจากสิ่งยั่วยุและสิ่งเร้าต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา โดยกำหนดจัด จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 1 วัน ในวันที่ 24, 25, 26 และ 27 พฤษภาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักศึกษาใหม่เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาพบผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย เพื่อรับทราบ นโยบายการเรียนการสอน รายละเอียดดังนี้

รุ่น วัน/เดือน/ปี เวลา คณะ สถานที่
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 10.00 – 12.00 น. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ห้องประชุมวิกตอเรีย สำนักงานอธิการบดี
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โรงภาพยนตร์ ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ สำนักงานอธิการบดี
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย สถานบริการสุขภาพและสปา คลองหก อ.ธัญบุรี
รุ่นที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม  2560 10.00 – 12.00 น. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ห้องประชุมชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะศิลปศาสตร์ ห้องประชุมเอกสโรชา ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้องประชุมศิลปกรรมนิเทศ อาคาร 4
รุ่นที่ 3 วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม  2560 10.00 – 12.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดมใหม่ อาคาร 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องประชุมวิทยบงกช ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รุ่นที่ 4 วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม  2560 10.00 – 12.00 น. คณะบริหารธุรกิจ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ห้อง AR 203 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 9 พฤษภาคม  2560  มหาวิทยาลัยฯ ขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ลิงก์แบบตอบรับออนไลน์  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeq1SzPNzay8-30RYTPPJYoeA61pFYN1VMxYq1JZFNG0aDQQQ/viewform

 

กองพัฒนานักศึกษา

โทร.0 2549 3024, 0 2549 3025, 0 2549 4030

โทรสาร 0 2549 3682 และ 0 2577 5010

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หนังสือเชิญผู้ปกครองประชุม60 (94.1 KiB, 188 downloads)