กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมของนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 และ ปี 2, 3, 4 (ที่ยังไม่เคยกู้ยืม / รายเก่าย้ายสถานศึกษา)

กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมของนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 และ ปี 2, 3, 4 (ที่ยังไม่เคยกู้ยืม / รายเก่าย้ายสถานศึกษา)

กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมของนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1

และ ปี 2, 3, 4 (ที่ยังไม่เคยกู้ยืม / รายเก่าย้ายสถานศึกษา)  

ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ.และ กรอ.

 ขอให้นักศึกษาเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์และมาส่ง

ในระหว่างวันที่ 1 – 9 มิถุนายน 2560  

(เว้นวันหยุดราชการ)

ช่วงเช้า เวลา 08.30 – 11.30 น.

ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น.

ณ ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 4

อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)