การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร เพื่อลาศึกษาต่อ กรณีจับได้สลากแดง

การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร เพื่อลาศึกษาต่อ กรณีจับได้สลากแดง

นักศึกษาที่อยู่ในระหว่างการรอฟังผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ(นักศึกษาใหม่) ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2560 และมีกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (การเกณฑ์ทหาร) หากผลปรากฎจับได้สลากแดงให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้

หลักฐานประกอบการขอผ่อนผันฯ ดังนี้

– สำเนาใบรับรองการตรวจเลือก (สด.43) จำนวน 2 ฉบับ
– สำเนาหมายนัดการเข้ารับราชการ (สด.40) จำนวน 2 ฉบับ
– สำเนาใบสมัครสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย จำนวน 2 ฉบับ
– สำเนาประกาศผลการสอบคัดเลือก จำนวน 2 ฉบับ
– สำเนาเอกสารแผนการเรียนตลอดหลักสูตร จำนวน 2 ฉบับ
– สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
– หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
– สำเนาใบเสร็จค่าลงทะเบียนเรียน จำนวน 2 ฉบับ

นักศึกษาสามารถยื่นขอผ่อนผัน การเข้ารับราชการทหารเพื่อลาศึกษาต่อได้ที่
ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารสวท. ในวันเวลาราชการ

ทั้งนี้นักศึกษาต้องยื่นเอกสารขอผ่อนผันฯ ภายในเดือน เมษายน – พฤษภาคม หากนักศึกษาไม่มาดำเนินการตามที่กำหนดจะมีผลกระทบกับการเรียน

การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร