ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดให้ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ สมัครเป็นผู้สมควรดำรงตาแหน่งคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาศัยอำนาจตามข้อ ๘ แห่ง ข้อบังคับหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๒ บัดนี้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้พิจารณาผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แล้วจึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรียงลำดับการนำเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหา ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพปฎล สุวัจนานนท์
2. อาจารย์ณัฏฐกฤษฏ์ ศุภกรพินธคุปต์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา พิมลสิทธิ์
ให้ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ นำเสนอวิสัยทัศน์ แนวทางในการบริหารและพัฒนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 สถานีวิทยุกระจายเสียงมทร. ธัญบุรี FM 89.5 MHz เลขที่ 214-216 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
10400

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (85.6 KiB, 142 downloads)