การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1