การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1

การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1

การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 29-30 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 08.00-16.00น.

ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้นที่ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัย ฯ