หนังสือ ใต้ร่มพระบารมี ราชมงคลธัญบุรีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

หนังสือ ใต้ร่มพระบารมี ราชมงคลธัญบุรีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

หนังสือ “ใต้ร่มพระบารมี ราชมงคลธัญบุรีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ” เป็นหนังสือที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาการศึกษา พระองค์ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามอันเป็นมงคลของสถาบันว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” ต่อมาได้รับการ ยกฐานะขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อีกทั้งยังพระราชทานพระราชลัญจกร ซึ่งเป็นตราประจำพระองค์ในรัชกาลที่ ๙ และพระมหาพิชัยมงกุฎ นำมาเป็นตราประจำสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ อีกทั้งทรงเสด็จพระราชดำเนิน พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาและสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลด้วยพระองค์เอง รวม ๔ ครั้ง และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัย ทางมหาวิทยาลัยได้สนองงานตามพระราชดำริหลายโครงการ อาทิ เช่น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการเกษตรผสมผสานในพื้นที่ส่วนพระองค์ คลองพระยาบันลือ จ.พระนครศรีอยุธยา โครงการออกแบบและสร้างกล้องดูดาว ROTAR (โรตาร์) 1 และ (โรตาร์) 2โครงการการจัดศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและอื่นๆ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของชาวราชมงคลธัญบุรีที่ได้มีโอกาสทำความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

หนังสือ ใต้ร่มพระบารมี ราชมงคลธัญบุรีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ (32.4 MiB, 404 downloads)

 

 

โดย นายวันชัย แก้วดี

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ

ฝ่ายผลิตสื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ