มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะทำการขายหนังสือพิมพ์เก่าที่ไม่จำเป็นต้องให้บริการในราชการแล้วเป็นหนังสือพิมพ์เก่า

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะทำการขายหนังสือพิมพ์เก่าที่ไม่จำเป็นต้องให้บริการในราชการแล้วเป็นหนังสือพิมพ์เก่า ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 – เดือนกันยายน 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น.