เอกสารประกอบการฝึกอบรม การทำเทคนิคพิเศษภาพวีดิทัศน์ โดยใช้โปรแกรม Adobe After Effect CS6

เอกสารประกอบการฝึกอบรม การทำเทคนิคพิเศษภาพวีดิทัศน์ โดยใช้โปรแกรม Adobe After Effect CS6

โปรแกรม Adobe After Effect CS6 เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่สำคัญในด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ ส่วนใหญ่ โปรแกรม Adobe After Effect CS6 จะใช้สำคัญการทำเทคนิคพิเศษ เช่น การปรับแสง สี ของไฟล์วีดิโอที่ถ่ายทำมา เพื่อการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ การย้อมสีภาพให้ภาพนั้นสื่ออารมณ์ตามเนื้อหาที่เราต้องการ การสร้างฉากในจิตนาการได้ รวมถึงการสร้างตัวอักษร เพื่ออธิบายภาพให้ผู้ชมเข้าใจมากขึ้น และเทคนิคอื่นๆ อีกมากมาย

ในการใช้ โปรแกรม Adobe After Effect CS6 เป็นโปรแกรมที่มีความซับซ้อน และมีขั้นตอนและเทคนิควิธีการที่หลายหลาย ดังนั้นผู้ที่จะสามารถนำโปรแกรม Adobe After Effect CS6 มาใช้นั้นจะต้องเข้าใจหลักการทางด้านโทรทัศน์ และเครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรม Adobe After Effect CS6 ดังนั้นผู้เขียนจึงได้รวบรวมหลักการทางด้านโทรทัศน์ การทำเทคนิคพิเศษด้วยโปรแกรม Adobe After Effect CS6 รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในโปรแกรม Adobe After Effect CS6 คำสั่งต่างๆตามเนื้อหาที่จำเป็นโปรแกรม Adobe After Effect CS6 เพื่อให้ผู้อ่านั้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์และสร้างสรรค์งานได้ง่ายขึ้น

คู่มือปฏิบัติงาน การทำเทคนิคพิเศษภาพวีดิทัศน์ ด้วยโปรแกรม Adobe After Effect CS6 (19.0 MiB, 16535 downloads)

 

 

โดย นายวันชัย แก้วดี

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ

ฝ่ายผลิตสื่อการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ