ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การสร้างสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ e-Book

วิทยากร : นางสาวเบญสิร์ยา ปานปุญญเดช (หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์)
ผู้ช่วยวิทยากร : นางสาวอำไพพรรณ กลิ่นทรัพย์ (ผู้ช่วยวิทยากร ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์)

สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่  http://www.regtraining.rmutt.ac.th:8080/index.php

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารได้พัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง  และมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนเรียนการสอนเพื่อการเข้าถึงเนื้อหาวิชาของผู้เรียนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้ดำเนินการจัดอบรม หลักสูตรการพัฒนา E-Book ด้วยโปรแกรม Adobe Indesign

e-Book หรือ ePub ถือเป็นสิ่งพิมพ์อิเล็คทรอนิกส์ในรูปแบบไฟล์ดิจิตอลที่สามารถใช้งานได้ในหลากหลาย Platform ทั้งใน Computer, Laptop, Tablet, Smartphone และ E-book Reader ซึ่งไฟล์สิ่งพิมพ์เหล่านี้ ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ด้วยความสะดวกสบายในการพกพา ไม่ต้องสะพายหนังสือทีละหลาย ๆ เล่มให้หนักบ่า นับเป็นข้อได้เปรียบอย่างยิ่งในยุคดิจิตอลดังเช่นปัจจุบัน

ซึ่งในหลักสูตรนี้จะเป็นการพูดถึงเรื่องของ วิธีการสร้างและพัฒนา e-Book และ e-Pub จะเป็นการสร้างไฟล์สาหรับเปิดในเปิดในอุปกรณ์พกพาต่างๆ กันโดยฟังก์ชันการทางานทั้งหมดจะมุ่งเน้นที่การพัฒนา
e-Book หรือ e-Pub ให้ผู้ผ่านการอบรมพัฒนาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ได้อย่างมืออาชีพ

กลุ่มเป้าหมาย

อาจารย์และบุคลากรกรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ที่มีความสนใจในการสร้าง e-Book จำนวน 30 ท่าน

วันที่อบรม

16-17 พฤษภาคม 2560 (อังคาร และพุธ)  ณ ห้องอบรม 2 อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จุดเด่นของหลักสูตรนี้

1. สร้างเอกสาร ePub ตามมาตรฐาน อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ ทุกชนิดรองรับการใช้งาน แท็บเล็ตและ สมาร์ทโฟน เป็นต้น
2. สามารถวาง Layout ของ E-Book ได้ อย่างสวยงาม แม้กระทั่งคนที่ไม่เคยใช้งาน E-Book มาก่อน
3. สามารถผสมผสานการใช้งานจากโปรแกรมการใช้งาน ในเครือ Adobe เช่น Adobe Photoshop และ Adobe InDesign เป็นต้น
4. เมื่อจบหลักสูตร ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนี้ จะมีชิ้นงาน e-Book เป็นของตนเองทุกคน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักการออกแบบ e-Book
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถสร้าง e-Book และประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการเข้าอบรม

– Internet
– ข้อมูลที่ผู้เข้าอบรมต้องการสร้าง e-Book

ตารางการฝึกอบรม ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน (รวมจำนวน 16 ชั่วโมง)

วันที่ (อังคาร) 16 พ.ค. 2560

เวลา 09.00-12.0 น.  

– ความเป็นมา ประโยชน์ และความสำคัญของ E-book (บรรยาย)
– แนะนำ Program InDesign และส่วนประกอบของ Program และเครื่องมือในการใช้งาน Program
– การสร้างเอกสารใหม่
– จัดวางข้อความและสร้างสไตล์
– การใส่ภาพด้วยวิธีการต่าง ๆ
– การใส่สีและสร้างชุดสี

เวลา 13.00-16.00 น.

– การจัดระเบียบรูปทรง
– การสร้างหน้าเอกสาร สลับหน้าเอกสาร
– สร้าง Master Page
– การใส่เลขหน้า
– การใส่หมายเลขบท
– สร้างสารบัญ
– สร้าง Index
– ค้นหาและแก้ไขข้อความ

วันที่ (พุธ) 17 พ.ค. 2560

เวลา 09.00-12.00 น.

– สร้าง e-Book
– สร้าง Hyperlink เชื่อมโยงเว็บไซต์
– สร้าง Cross-Reference
– สร้าง Bookmarks
– แทรกคลิปวิดีโอลง e-Book
– แทรกไฟล์เสียงลงเอกสาร
– สร้าง Animation ด้วย Motion Presets
– ใส่ Transition เปลี่ยนหน้าเอกสาร
– สร้างปุ่มฟอร์ม
– แทรกโค้ด HTML ลงเอกสาร
– การ Export เอกสารรูปแบบต่าง ๆ

เวลา 13.00-16.00 น.

– Workshop จัดทำ e-Book 1 เล่ม จำนวน 10 หน้าขึ้นไป
– สรุปผลงานการออกแบบของผู้เข้าร่วมอบรม
– มอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรม