ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา  2560

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  กำหนดจัด ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้ทราบระเบียบข้อบังคับ หลักสูตร ระบบการเรียนการสอน แนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย การจัดบริการสวัสดิการแก่นักศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ  และเพื่อสร้างสรรค์คุณธรรมจริยธรรมในหมู่นักศึกษา ให้นักศึกษามีความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน  และระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ อันจะส่งผลให้นักศึกษามีความพร้อม ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข  มหาวิทยาลัยจึงกำหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษา โดยแบ่งเป็น 4 รุ่น ดังนี้

 

รุ่น วัน/เดือน/ปี เวลา คณะ การแต่งกาย
รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 24

พฤษภาคม 2560

07.00–16.00 น. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

 

 

ชุดนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี

รุ่นที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 07.00–16.00 น. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

รุ่นที่ 3 วันศุกร์ที่ 26

พฤษภาคม 2560

07.00–16.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รุ่นที่ 4 วันเสาร์ที่ 27

พฤษภาคม 2560

07.00–16.00 น. คณะบริหารธุรกิจ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

มหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาใหม่ทุกคนจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษา หากนักศึกษา มีเหตุสุดวิสัย อาทิเช่น ได้รับอุบัติเหตุรุนแรง หรือเจ็บป่วย ไม่สามารถเข้ารับการปฐมนิเทศครั้งนี้ได้ จะต้องทำหนังสือแจ้งเหตุผล หรือมีใบรับรองแพทย์ประกอบยื่นต่อกองพัฒนานักศึกษา ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่การปฐมนิเทศเสร็จสิ้นลง และจะต้องขอเข้ารับการปฐมนิเทศตามที่มหาวิทยาลัยจะจัดขึ้นอีกครั้ง ซึ่งจะประกาศให้ทราบภายหลัง

การลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษา ให้นักศึกษาไปลงทะเบียนปฐมนิเทศ ระหว่างเวลา 07.00 – 08.00 น. ตามวันและคณะที่กำหนดข้างต้น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

 

ประกาศการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา  2560

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (161.2 KiB, 1014 downloads)