โครงการอบรม IP Clinic : การสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตร และการวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนา

โครงการอบรม IP Clinic : การสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตร และการวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญนักวิจัย มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมโครงการ “IP Clinic : การสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตร และการวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนา” ในระหว่าง 3 เม.ย. – 3 พ.ค. 2560 เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ในเรื่องของการสืบค้นสิทธิบัตร การวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร และการเขียนรายละเอียดข้อมูลคำขอรับสิทธิบัตร ให้มีคุณภาพและมีศักยภาพในการขอรับความคุ้มครองมากยิ่งขึ้น โดยทีมวิทยากรด้านสิทธิบัตรในระดับแนวหน้าของประเทศ ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละหัวข้อ

กิจกรรมที่ 1 วันที่ 3 เม.ย. 60 (รับจำนวน 60 ท่าน)
หัวข้อ: การสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตร และการวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร เพื่อการวิจัยและพัฒนาองค์ประกอบของสิทธิบัตร และเครื่องมือที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร
วิทยากร : ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รักษาการแทน รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
รศ.ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทีมตัวแทนสิทธิบัตร รุ่น 12 กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สถานที่ : ห้องประชุมคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 1 มทร.ธัญบุรี

กิจกรรมที่ 2-4 วันที่ 4 -19 เมษายน 2560 (รับจำนวน 20 ท่าน/กิจกรรม)
กิจกรรมที่ 2 หัวข้อ: เทคนิคการเขียนข้อถือสิทธิ และเกณฑ์การพิจารณาคำขอรับ สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร สาขาวิศวกรรม (4 เมษายน 60)
กิจกรรมที่ 3 หัวข้อ: เกณฑ์การพิจารณาคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ และเทคนิคการสืบค้นเพื่อพิจารณาความใหม่ (18 เมษายน 60)
กิจกรรมที่ 4 หัวข้อ: เทคนิคการเขียนข้อถือสิทธิ และเกณฑ์การพิจารณาคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร สาขาเคมีและเทคโนโลยีชีวภาพ (19 เมษายน 60)
วิทยากร : ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
สถานที่ : ห้องศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ชั้น 6 ตึกสำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี

กิจกรรมที่ 5 วันที่ 3 พ.ค. 60 (รับจำนวน 15 ท่าน)
หัวข้อ: การตรวจสอบแบบฟอร์มคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และแบบคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ สำหรับสายสนับสนุน
วิทยากร : ตัวแทนสิทธิบัตร รุ่นที่ 12 และเจ้าหน้าที่ TLO มทร.ธัญบุรี
สถานที่ : ห้องศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ชั้น 6 ตึกสำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี

ค่าใช้จ่าย : –
การสมัคร : กรุณาส่งแบบตอบรับ (Download) ไปยังฝ่ายวิจัยตามสังกัดของท่าน
หมดเขตภายในวันที่ 28 มีนาคม 2560

ผู้ประสาน : คุณพัชรินทร์ สว่างวัน ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี
โทร. 02-549-4681 โทรสาร 02-549-4680 อีเมลล์ patcharin_s@rmutt.ac.th

ดาวน์โหลดเอกสาร

NameSizeHits
NameSizeHits
กำหนดการ โครงการ IP Clinic : การสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตรและการวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนา73.3 KiB227
แบบตอบรับ โครงการ IP Clinic : การสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตรและการวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนา (DOC)42.6 KiB130
แบบตอบรับ โครงการ IP Clinic : การสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตรและการวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนา (PDF)72.2 KiB151